יום שישי , 29 מאי 2020

פנייה ליועמ"ש לממשלה: התערב ברוטציית הסגנים בשדרות

במכתב ששלח עו"ד ליאור אייזנפלד בשמו של חבר העירייה משה שאובי ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הוא מגולל את השתלשלות הליך רוטציית הסגנים בעיריית שדרות אשר לדבריו בוצעה בניגוד לתקנות משרד הפנים. הוא דורש את התערבותו המיידית ומבקש לבטל את המינויים הצפויים של אמסלם וקלימי.

בעוד כחודשיים אמורה להתבצע רוטציה בעיריית שדרות על תפקידי שני סגני ראש העיר, רוטציה שהייתה אמורה להתבצע  כבר לפני כשנה במחצית הקדנציה אולם מתכונתה שונתה ובשלב זה היא עדיין לא עוברת בצורה חלקה בשל העובדה שטרם התקבלו כל האישורים הנדרשים וגם בשל התנגדות של נציגי האופוזיציה שעתרו בעבר לבית משפט נגד הרוטציה ומאיימים לעתור שוב כדי למנוע את ביצוע ההחלטה שאושרה במועצת העיר לפני כחצי שנה.

נזכיר כי לפני כשנה אמורים היו אנטולי נחשונוב מ.מ ראש העיר ומרק איפראימוב סגן ראש העיר לפנות את מקומם כאשר לגבי נחשונוב נקבעה רוטציה עם הרב אורן מלכה שפרש בינתיים לטובת המועצה הדתית, באשר לאיפראימוב נקבע כי יסיים את מחצית הקדנציה ב-26.2.2016 אבל לא נקבע  מי יחליפו. כאשר הגיע המועד התנהל מו"מ קואליציוני אינטנסיבי כמעט עם כל אחד מחברי האופוזיציה, בין היתר על תפקיד הסגנות. בסופו של דבר מי שהגיע להסכם הוא חבר העירייה מיכאל אמסלם שעד אז היה ממבקריו של ראש העיר דוידי, באשר לתפקיד הסגן הנוסף בשכר, הוחלט להעניקו לאיש רשימתו של דוידי, חבר העירייה אלעד קלימי, אלא שאז הביעו חברי אופוזיציה התנגדות מה גם ההצעה הייתה להעריך את כהונת הסגנים נחשונוב ואיפראימוב בשנה נוספת דבר שלטענת האופוזיציה בנוגד לתקנות משרד הפנים. בנוסף, מינה ראש העיר דוידי לממלאת מקומו בתואר את עו"ד יהודית אוליאל מלכה.

בתוך כך, מכתב ארוך ומנומק ששלח בתחילת החודש ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט חבר המועצה משה שאובי שבעצמו ניהל מו"מ קואליציוני על הסגנות מסביר את גודל הפלונטר. באמצעות עו"ד ליאור אייזנפלד הוא פנה ליועץ המשפטי בכדי שיתערב וישים סוף לסאגת הרוטציה.

תחילה הזכיר שאובי את עניין העתירה שהגישה סיעתו לפני כשנה. "מרשי ואחרים העלו טענות כבדות נגד אישור השכר לסגני ראש העיריה הן בגין מצבה הכלכלי של העירייה והן בשל אי קיום הכללים הנוגעים למינוי סגני ראש עיר בשכר וכפועל יוצא מכך, לאחר מיצוי ההליכים הוגשה עתירה לבית משפט הגבוה לצדק נגד מתן אישור משרד הפנים לתשלום שכר. העתירה התנהלה משך תקופה ארוכה בבית המשפט כאשר אישור משרד הפנים לתשלום השכר מוארך מעת לעת. כמו כן, ניתנו על ידי בית המשפט במהלך העתירה בשתי הזדמנויות צווי ביניים שמנעו את תשלום השכר בחלק מן התקופה. לסופו של דבר נקבע כי על ידי בית המשפט כי כי העתירה מיצתה את עצמה לאור העובדה כי על פי הצהרות העירייה והמדינה כהונתם של הסגנים הייתה צפויה להסתיים ביום 26.5.16 "העתירה תימחק ללא צו להוצאות, בשים לב להודעת בא – כוח העותרים )שנשארו בחזקת עותרים בעתירה(, אשר הודיע בשם שולחיו הנ"ל כי אף הם שותפים לדעה שהעתירה הנוכחית מיצתה את עצמה, ואולם הדבר מתבקש תוך שמירת זכויותיהם וטענותיהם לגבי אישור סגנים לראש העיר אחרי תאריך 26.5.16 שכן החלטת מועצת העיר הנוכחית באשר לסגנים בשכר, ושלא בשכר והאישורים שניתנו ע"י משרד הפנים הוגבלו עד המועד האמור. בהקשר זה נעיר כי ממילא מובן שגם זכויות וטענות כל שאר הצדדים לעתירה שמורות להם."

לטענת שאובי מועד סיום כהונתם של הסגנים חלף בלא שנתקבלה כל החלטה אחרת. "על פי ההחלטה המקורית במקומו של מר איפראימוב לא היה אמור להתמנות סגן כלל ניתן היה להעלות על הדעת כי במקומו של מר מלכה תבוצע ההחלטה המקורית בקירוב וימונה מר דורון טקטוק חבר סיעתו שנכנס במקומו למועצת העיר ואולם לא כך נעשה".

כאמור, למרות שפקע המועד, נחשונוב ואיפראימוב המשיכו בתפקידם ואף ב- 12.7.16 לבקשת ראש העיר בישיבת מועצת העיר נתבקשו חברי המליאה לאשר הארכת כהונתו עד תחילת חודש יוני 207 כך שאת מר נחשונוב יחליף חבר המועצה שהצטרף לקואליציה העירונית מר מיכאל אמסלם ואת מר איפראימוב יחליף חבר סיעתו של ראש העירייה מר אלעד קלימי.

במקביל נקבע כי מר נחשונוב יחדל מלכהן בתפקיד מ"מ ראש העירייה מכח סעיף 41 לחוק הרשויות המקומיות וכי בתפקיד זה תישא הגב' יהודית אוליאל בלא שכר.

"טרם ההחלטה לא הונח בפני מליאת המועצה כל הסכם רוטציה" טוען שאובי, "כמו כן מועצת העיר לא נתבקשה לבטל את הסכם הרוטציה המקורי וממילא לא ניתן היה לבטל אותו בדיעבד,  משלא הונח הסכם הרוטציה בפני מליאת המועצה, לא ניתן כלל לאשר את יישום הוראותיו, דהיינו לא ניתן היה לדון בבחירתם של מר אמסלם ומר קלימי בעתיד".

עוד טוען בא כוחו של שאובי:"בשל הצורך לאפשר למר נחשונוב שנת כהונה נוספת וזאת תוך מינוי של מר אמסלם לסגן בשכר לתקופה מסויימת כחלק מן ההסדר בדבר חזרתו לקואליציה נוצר שעטנז. הוחלט על מינוי מ"מ ראש העיריה ללא שכר במקום מר נחשונוב ואולם מר נחשונוב נותר סגן המקבל שכר. במקביל נאלץ ראש העירייה לכאורה ולמען מראית העין לכפות על מר איפראימוב את המינוי על מנת שלא ייראה על פני הדברים כאילו רק כהונתו של מר נחשונוב הוארכה. כפי שניתן ללמוד מפרוטוקול הדיון מרשי התנגד למינוי בלתי חוקי זה. הח"מ פנה לעיריה ולמשרד הפנים בעניין אישור השכר, אך ללא שנתקבלה כל תשובה. בינתיים תקופת כהונתם של סגני ראש העיר שכהונתם "הוארכה" עומדת בפני סיום, ואולם כיום עומד לאישור שכרם של הסגנים המחליפים, מר אמסלם ומר קלימי. בנסיבות שתוארו לעיר ולאור הפגמים הנוספים שיתוארו להלן ובהעדר תשובה, נאלץ מרשי להביא עניין זה בפני כבודו על מנת שיתערב בעניין".

בתוך כך, ביום 9.8.2016 הובאה להצבעת מועצת העיר הצעה מתוקנת בעניין מינוי הסגנים, כשכונתה הצעה לתיקון הפרוטוקול. "במסגרת ישיבה זו שונו סמכויותיה של הגב' אוליאל, נוספו בהצעת ההחלטה אמירות בדבר קבלת אישור הגזבר והיועץ המשפטי וכן נעשה שינוי באופן האצלת הסמכויות לסגנים המיועדים להיכנס לכהונתם במסגרת הסכם הרוטציה" מוסיף ומסביר שאובי ליועץ המשפטי,  "חזרתי ופניתי לעירייה ולמשרד הפנים גם בעניין ישיבה זו, והדגשתי כי אין המדובר בתיקון פרוטוקול כלל ועיקר ואולם לא קיבלתי כל מענה. "פגם זה אינו הפגם היחיד בהליך המינוי ולמעשה כל כולו פגום מיסודו ובניגוד לכללים הקבועים בעניין הסכם רוטציה בחוזר מאי 2014 (מיוחד) של משרד הפנים ובסעיף 51 לחוק הבחירה הישירה כפי שיפורט בקצרה להלן. נקבע בדין ובחוזר כי מינוי סגנים אפשרי כאשר הסכם הרוטציה מובא לאישור בתוך ארבעים וחמישה )54(ימים ממועד הבחירות. כאן לא נעשה כדבר הזה. היפוכו של דבר הוא הנכון מלכתחילה הובא לאישור הסכם רוטציה בעניין סגן אחד בלבד. ניתן לבצע החלפה אחת בלבד במהלך קדנציה. במקרה דנן )הארכת הכהונה היא בגדר מינוי מחדש, לאור העובדה כי מינוי הסגנים הקודם פג למעלה מחודש טרם מועד ההארכה, ואף לא הואצלו להם סמכויות בתקופת הביניים. המדיניות הראויה ואף הדין דורשים מניעת פיצול הכהונה לכהונות קצרות מדי. לפיכך נקבע כי במסגרת הסכם רוטציה תקופת הכהונה המינמלית היא 28 חודשים. במקרה דנן תקופת הכהונה של מר אמסלם ומר קלימי, תהא של כ-שנה ומחצה בלבד. משרד הפנים הקפיד על יישומה של הנחייה זו בעבר. הפגמים האמורים הינם פגמים חמורים מאוד, ובמיוחד על רקע החשד הכבד כי הדברים נעשו כולם ממינוי שאינו ראוי. נזכיר כי בית המשפט העליון הדגיש וחזר והדגיש כי הפיקוח בעניין מינוי סגנים לראש העירייה צריך שיהיה הדוק במיוחד.

 

לכתבה הבאה:

משרד הפנים: "בסמכות העירייה לבטל אגרת שילוט"

חבר עיריית שדרות עו"ד אמיר פינטו פנה לפני כשבועיים למשרד הפנים בבקשה לאשר לעירייה פטור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.