Home תקנון

תקנון

by נטע בלחנס

תקנון האתר

תנאי פרסום תגובות באתר "שדרונט"

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר כמו גם שמירה על חוקי מדינת ישראל.

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, פוגעות בפרטיות, מעליבות, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי ו/או מגמתיות. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה בלבד.

"שדרונט" שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

תכנים ו\או  תגובות המפורסמים בשדרונט ע"י האתר \בעלי מקצוע \ גולשים \ מפרסמים

שדרונט ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים ובמיוחד הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים ( רופאים, משפטנים,יועצים רוחניים וכו). אתר שדרונט  מבהיר  כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והיינו בגדר המלצה בלבד ועל אחריות הקורא !!!!. משכך,  שדרונט אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

דיווח על תוכן פוגעני: כל מי שרואה את עצמו נפגע מתוכן כתבה או\ו טוקבק מוזמן לפנות לאימייל info.sderonet@gmail.com או  ולבקש להוריד את תוכן הכתבה או\ו הטוקבק הפוגע.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ושדרונט  אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי שדרונט  אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי שדרונט  לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עוגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים.

קניין רוחני

התמונות, התכנים, הגרפיקה,  התיאורים,הכתבות  וכל חומר אחר, הינם קניינה הבלעדי של האתר, אשר מוגן בזכויות יוצרים ע"פ החוק. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים, התמונות,  האיורים והתרשימים והמידע שהם מכילים, הם רכושה וקניינה הבלעדי של האתר ואין לראות במידע המסופק על ידי  באתר כהסכמה או כמתן רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של האתר או של צדדים שלישיים.

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של אתר שדרונט .

לבקשות שימוש בתכני האתר \ או פנייה לאתר  ניתן לפנות באמצעות האימייל info.sderonet@gmail.com